Erişilebilirlik

İncirlik Üssü’nün Kullanımı Tartışılıyor


Türkiye ile ABD arasındaki YPG gerilimi, 28 kişinin öldüğü Ankara saldırısından sonra daha da arttı. Türkiye, PKK ile eşlediği PYD ve ona bağlı olan YPG’nin ABD’den destek görmesinden rahatsızlığı en yüksek seviyede dile getirmesine rağmen olumlu bir karşılık görememesinden rahatsız.

Türkiye’nin içine düştüğü hayal kırıklığını en yüksek perdeden ilk dile getiren Vatan Partisi oldu. Yıllardır ABD karşıtı pozisyonda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dün açıkladığı “Bölücü teröre karşı topyekun mücadele Programı”nın ilk maddesinde İncirlik Üssü’nün kapatılmasını istedi.

Perinçek’le benzer görüşleri dile getiren bir diğer isim ise Milli Görüş geleneğinden gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç oldu. Malkoç, Bugün gazetesine verdiği demeçte, “Te­rör­le Ame­ri­ka ay­nı ya­ta­ğa gi­ri­yor. Ya­ni ak­rep­le, yı­lan­la ay­nı ya­ta­ğa gi­ri­yor. Ba­ka­lım na­sıl çı­ka­cak o ya­tak­ta­n? Ön­ce Os­man­lı­’yı par­ça­la­dı­lar, son­ra Arap­la­r­’ı bö­lüp bir­bi­ri­ne dü­şür­dü­ler, şim­di Kürt­le­r’­i bö­lüp bir­bi­ri­ne dü­şür­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. Tür­ki­ye bu coğ­raf­ya­da ol­du­ğu müd­det­çe bu­na güç­le­ri yet­me­ye­cek­tir. ABD ile Rus­ya ne ka­dar an­la­şır­sa an­laş­sın bu böl­ge­de iki­si de faz­la ka­la­ma­ya­cak­tı­r,” dedi.

Şeref Malkoç: İncirlik Üssü, Amerikan uçaklarına kapatılabilir

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın ye­ni ana­ya­sa ve baş­kan­lık sis­te­mi ça­lış­ma­la­rı için kur­du­ğu 20 ki­şi­lik eki­bin li­de­ri olan Şe­ref Mal­koç, Birinci Dünya Savaşı’nın aslında hala devam ettiğini ve sıradaki aşamanın Kürtler’i bölüp parçalamak olduğunu iddia etti: “On­dan son­ra bel­ki Tür­ki­ye­’yi de bö­lüp par­ça­la­mak is­te­ye­cek­ler­dir. Bu­nun içe­ri­sin­de Rus­ya var, İran var, ma­ale­sef dost ve müt­te­fik bil­di­ği­miz ül­ke­ler de va­r. Bize dost ol­ma­sı ge­re­ken­ler düş­man­lık ya­pı­yor­sa onun ted­bi­ri alı­nır. Sa­de­ce Ame­ri­ka de­ğil, Tür­ki­ye aley­hi­ne fa­ali­yet gös­te­ren kim­se ge­re­ken ted­bir alı­nır. İncirlik Üssü, Amerikan uçaklarına kapatılabilir. Bu­nu İn­cir­lik ile sı­nır­lı tut­ma­mak ge­re­kir. Tür­ki­ye­’nin im­kân­la­rı çok ge­niş. ABD, Su­ri­ye­’de Tür­ki­ye aley­hi­ne Rus­ya ile bir­lik­te ha­re­ket edi­yor. Bu­nun iza­hı var mı? Yüz­le­ri ka­ra­ra­cak, kı­za­ra­cak­tır. Tür­ki­ye hak­lı­dır ve bu hak­lı­lı­ğı­nı dün­ya­da­ki her plat­form­da an­la­ta­cak­tı­r.”

Erdoğan: Malkoç’un açıklaması yanlıştır

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç’un sözlerine, düzeltme bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada başdanışmanını eleştirdi:

"Şeref Bey’in böyle bir şeyi deyip demediğinden haberim yok. Bunu neye dayanarak söylemiş onu da bilmiyorum. O konuda zaten Şeref Bey'in böyle bir açıklama yapması doğru değil, yanlıştır. Bunların yetkilileri bellidir. Başta hükümetimizdir. Hükümetimiz bu değerlendirmeleri yapar. O bir hukukçu diliyle belki böyle bir şey söylemiştir. Ama bu, hükümetin yetkisinde olan bir konudur."

Erdoğan: YPG’nin yanlışlarını Obama’ya anlatacağım

Ankara saldırısının kendileri için “saldırının sorumluluğu hala ucu açık bir soru” açıklaması yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’yi muhatap almayacağını söyleyen Erdoğan, bugün Başkan Barack Obama ile görüşeceğini belirttikten sonra ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradığını hatırlattı:

“Kerry biliyorsunuz Sayın Çavuşoğlu'nu aradı ve YPG'nin yaptığı yanlışları Dışişleri Bakanımız ile paylaştı. Demek ki bazı şeyleri şu anda anlamaya başladılar gibi geliyor bana. Biraz sonra Obama ile yaptığımız görüşmede bunları kendileri ile paylaşacağım, tekrar bunları etraflıca kendileri ile görüşeceğiz. Bu örgütlere yaptıkları silah desteklerinin, silah yardımlarının, 'Bakın nerede nasıl patladığını artık lütfen görün'bunu söyleyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde “gayrımeşru” olarak nitelediği bir Kürt koridoru oluşumunu asla tribünden izlemeyeceğini de yineledi.

Çavuşoğlu-Kerry görüşmesini iki taraf farklı yorumladı

Ancak Erdoğan’ın atıfta bulunduğu Kerry-Çavuşoğlu görüşmesi hakkında taraflar arasında uzlaşmazlık var. Zira Çavuşoğlu, Tiflis’te düzenlenen Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, “John Kerry’nin, YPG’nin güvenilmez olduğunu söylemesinden memnun olduk. Sonuçta Amerika’dan da her ne kadar çelişkili açıklamalar gelse de bu konuyu anlamaya başlaması önemli bir gelişmedir. ABD gibi bir ülkenin teröre ve terör örgütlerine bakışı çok net olmalıdır,” şeklindeki sözleri sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin bilgi notu yayınladı.

Bilgi notunda, “Bakan Kerry, ABD’nin NATO müttefikimiz Türkiye ile terörle ortak mücadeledeki ortaklığına sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Bakanlar, Suriye’ye insani yardım ulaştırılması ve ülkedeki çatışmaların durdurulması amacıyla yürütülen çabalarla, IŞİD’in geriletilmesi ve bozguna uğratılması konusunu da kapsayan Suriye’deki son gelişmeleri de ele almışlardır,” denildi.

UKRAYNA KRİZİ ÖZEL SAYFASI

STÜDYO VOA

EKOTÜRK Stüdyo VOA 25 Haziran-6. Gün
lütfen bekleyin

No media source currently available

0:00 0:26:16 0:00
XS
SM
MD
LG